IFEF-kongreso

en Wrocław, Pollando

19-25ajn de majo 2018Ĝisdatigo je 2018-jun-22 : Komence, ĉe akceptejo, aldono de foto kun videbla Andrzej zorganta pri la verdaj kongressakoj.
Ne temas pri artaĵoj sed pri memoraĵoj.
Oni alklaku la fotetojn por vidi ilin grandaj (de 118 ĝis 753 ko). Se ne funkcias, bonvolu diri.
Se bezono / deziro de originalaj fotoj (de 2,1 ĝis 6,8 Mo, plej multaj kun grandeco: 4608 x 3456), simple retmesaĝu al mi (Laurent).
Tiu ĉi paĝo estas por la dumkongrese renkontitaj Esperantistoj. La fotojn vi rajtas libere uzi por bonaj celoj, tamen bonvolu atenti ke, por publikigo, oni antaŭpetu konsenton de la fotito(j).
(eble post kelkaj tagoj/semajnoj/monatoj malaperos tiu ĉi paĝo).
Por vidi aliajn fotojn (probable ankaŭ filmetojn), jen ligilo al la Facebook-paĝo de IFEF.Alventago - Akceptejo
El la kongresejo (hotelo Piast) estis videbla la stacidomo, ideale por fervojista kongreso !


La akceptejo funkciis ankaŭ en sekvaj tagoj.Organiza laboro

Telefonado eble ankaŭ al Dio, eble por bona vetero
...kaj tio efikis ĉar dum la tuta kongreso estis belega vetero kun forta suno !

Sed Dio helpis ne por ĉio...

Anoncoj en liftojMultaj Esperantaĵoj... kiuj anoncis treege densan Esperanto-programon !

Dum la kongreso la kongresanojn akompanis Esperanto-paneloj/afiŝoj speciale faritaj por la kongreso !

Ankaŭ stampilo kreita speciale por la kongreso !
Kaj turismaj dokumentoj Esperant-lingvaj !
...kiuj troviĝis, kune kun ŝnur-tenilo "70.IFEF-Kongreso", en la kongressako !
Krome, en la hotel-ĉambroj la gastojn atendis bonvenigaj Esperanto-vortoj !


Ankŭ reklam-paneloj en la stacidomo
Interkona vespero

Filmetoj : (40,6 Mo / 16 s) ; (69,5 Mo / 27 s)Multmedia fontano
Inaŭguro

Filmetoj : (parolado / 42,5 Mo / 16 s) ; (orgeno / 117,3 Mo / 46 s) ; (orgeno / 145,8 Mo / 57 s) ; (muzikistoj / 118,4 Mo / 46 s)
Salutvortoj el reprezentantoj de la partoprenantaj landoj :

Transdono de diplomoj
Poste sekvis la tradicia grupfoto
Ankaŭ muzikis Kaŝi (Kaŝi / 86,3 Mo / 34 s) ; (Kaŝi / 209,7 Mo / 1 min 22 s)
kaj petolis kongresanino (IFEF-anoj estas grandaj infanoj ludemaj !)Enurba ĉiĉeronado

Jes, konfirmite, la IFEF-membroj estas grandaj infanoj... !
Post la promenado, grupo iris ĉeesti la koncerton de la premiitoj de la 6-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj.
Filmetoj : (149,4 Mo / 1 min 1 s) ; (75,5 Mo / 30 s) ; (169,4 Mo / 1 min 9 s) ; (160,1 Mo / 1 min 5 s) ; (164,4 Mo / 1 min 16 s)Nacia vespero

Filmetoj (kelkaj kantoj estis E-aj) : (87,3 Mo / 34 s) ; (182,9 Mo / 1 min 13 s) ; (119,3 Mo / 47 s) ; (196 Mo / 1 min 18 s) ; (100,2 Mo / 40 s) ; (57,3 Mo / 22 s) ; (93,8 Mo / 37 s) ; (150,6 Mo / 59 s) ; (123,6 Mo / 48 s) ; (77,9 Mo / 30 s) ; (13,6 Mo / 5 s) ; (21,7 Mo / 8 s) ; (162,7 Mo / 1 min 5 s) ; (78,3 Mo / 31 s) ; (97,1 Mo / 38 s) ; (153,8 Mo / 1 min 1 s) ; (222,1 Mo / 1 min 28 s)Laborkunsidoj
Ateliero pri "kiel efike kunlabori kun redakcioj/ĵurnalistoj" kaj "kiel verki retpaĝon per WordPress"

(La unua parto estis plifruigita duon-horon sed ne ĉiuj kongresanoj estis informitaj. Sekve, dum la komencaj 30 minutoj, preskaŭ ĉiuminute eniris aŭ eliris homoj ! Tamen Alfred sukcesis elteni.)
Koncerto de Kaŝi

Filmetoj : (87,7 Mo 34 s) ; (165,6 Mo 1 min 5 s) ; (92,3 Mo 36 s) ; (114,5 Mo 45 s) ; (156,6 Mo 1 min 1 s) ; (66,8 Mo 26 s)
La salono estis plenplena ĉar la LKK reklamis ankaŭ al ne-Esperantistoj. Eble ankaŭ tion (reklamadon) plu faras Ewa fine de la koncerto.Prezento pri la venonta IFEF-kongreso en Malaga, maje 2019
Fakprelegoj
Fervoja muzeo

Ĉiĉeronis kaj tradukis fakulo fervojisto Wiesław.
Kunsido de la laborgrupoj - Plenkunsido
Urbovizitado sur rivero per ŝipetoFilmetoj (Poloj muzikas, kantas, ĝojas... !) : (118,2 Mo / 46 s) ; (38,7 Mo / 15 s) ; (82,2 Mo / 32 s) ; (238 Mo / 1 min 34 s) ; (66,2 Mo / 26 s)
El Ĉeĥio la ensemblo "Noproblem" venis speciale por koncerti al la kongresanoj.

Filmetoj : (188,7 Mo / 1 min 14 s) ; (90,5 Mo / 35 s) ; (109,3 Mo / 42 s) ; (125 Mo / 49 s)Vespera urbo-vizitado

Koboldo trovita !
Tuttaga ekskurso "Valo de palacoj kaj ĝardenoj"
(trajneto / 28,9 Mo / 11 s)Ĝisrevida vespero : Vroclavanoj al kongresanoj

Filmetoj : (86,7 Mo / 34 s) ; (48 Mo / 18 s) ; (61,4 Mo / 24 s) ; (367,8 Mo / 2 min 25 s) ; (143,3 Mo / 56 s) ; (137,9 Mo / 54 s) ; (108,9 Mo / 42 s) ; (87,5 Mo / 34 s) ; (166,1 Mo / 1 min 5 s) ; (122,1 Mo / 48 s) ; (55,3 Mo / 22 s) ; (160,4 Mo / 1 min 3 s) ; (128,6 Mo / 50 s) ; (178,1 Mo / 1 min 10 s) ; (203,3 Mo / 1 min 20 s) ; (181,8 Mo / 1 min 11 s)Fermo (kun transdono de la flago)


Ek al Malaga !Postkongresa IFEF-estrarkunsido
Neoficiala kongresa fermo en la sidejo de SEA

Filmeto : (121,5 Mo / 48 s)Fotantoj
En veraj Esperanto-aranĝoj multas la internaciaj babiladoj.

Lasta foto : babiltemo eble estis pri la venonta kongreso... !Necesas ankaŭ ripozi.

Ĉiĉeronoj

Ĉu tro rapide kuris la ĉiĉeronoj aŭ ĉu la IFEF-kongresanoj tro helikumis ? Ĉiufoje, 2 minutojn post ekpaŝado, la lastaj ne plu vidis la unuajn !

Tial multaj, kiuj timis perdiĝi, petis kaj repetis informojn, pri kie ili estas, kiel atingi la hotelon, ktp. !LKK-anoj, helpantoj, ktp. (aliaj fotoj)


Post-ferma fulmrapida ordigo ! (eĉ tro rapida por fotilo !)
Portretoj diversaj
Aliaj fotoj kun kelkaj komentoj
Feliĉega Franco, post venko kontraŭ pollingva maŝino... tamen poste montriĝis, ke la aŭtomato ne liveris ĉiujn pagitajn biletojn !
Panelo pri aĉeteblaj varoj dumkongrese ekspoziciita de Ĉielismo.
. . .
Ankaŭ Esperantistoj estas (preskaŭ) normalaj turistoj, kiuj serĉas koboldojn.
En strato de Wrocław, pendanta krokodilo... eble por memorigi al la kongresanoj estonton de krokodilantoj...
--
Samstrate aliflanke tre proksime, iu plato honore al Antoni Grabowski, ĉu hazarde ?
(Hotelo Piast / Kongresejo)
Ne trukita foto. Sur la lumpanelo aperis diversaj reklamaĵoj, el kiuj unu kun nomo "GAJA".
Sen komento (nur por memori, ke tiun veturilon ni uzis dum ekskurso).
Sen komento. (en strato de dumkongrese vizitita urbo)
Malnova ŝtonaro. (ie en dumkongrese vizitita urbo)
Infanoj lude salutis al la ekskursantoj, kiuj respondis per "Saluton !", "Bonan tagon !" kaj similaĵoj. La infanoj tuj ripetis kaj ĝoje salutis en Esperanto, eĉ pli forte, post kiam ili ricevis (reklaman) kalendareton kun kelkaj Esperanto-vortoj !
En parko de kastelo,
statuo kun birdforma ombro :
ĉu intence farita ?

(filmeto)
La sonorilo de Rodica

Kaj certe mankas fotoj pri aliaj okazintaj programeroj (ne eblis ĉion partopreni) :
  • Sankta Meso
  • Vizito al la botanika ĝardeno
  • Esperanto-kurso por komencantoj
  • Paroliga kurso por komencintoj
  • Filmo-prezento "Renkontiĝo kun Sinjoro Tadeo"
  • ...


. . . . . .
Ĝis la lasta momento helpo kaj ĝisrevido al la bonŝancaj ek-vojaĝantaj post-kongresanoj !


Nu, resume...
Gratulojn kaj dankegojn
al ĉiuj polaj (kaj ne nur polaj) amikoj-samideanoj,
kiuj laboris por sukceso de tiu belega kongreso !Certe ĝis revido !

(Eble en Malaga en 2019 !)


--Fino--