I F E F  
  (Fakaj aktivaĵoj)   • Fervojfakaj kajeroj (ISSN 1602-3730)

  Temas pri neregula informilo pri fakaj fervojaj aferoj. Dum la periodo 1995-2003 aperis 11 kajeroj kun jenaj artikoloj (dankon al E. H. Olsen pro la sendo):


  Elŝutebla dupaĝa versio: doc-formato (40 ko).

  • FFK 1 - 1992, 3a eldono 1995 - 28 paĝoj:
   • P. Engen: Antaŭvortoj
   • P. Chrdle: Rekomendoj por verkado de fakaj artikoloj pri fervojo
   • L. Sekereŝ: Ek al seneraraj fervojfakaj tekstoj
   • J. Werner: Distingi kvalitojn en rilato de nocio kaj nomo
   • H.Hoffmann: Kio estas fervojo
   • J. Fortúnski: Pola elektro-manovra lokomotivo EM-10
   • J. Giessner: Funkcio kaj servoj de okcidentaj fervojoj
   • L. Kovář: Konklude

  • FFK 2 - 1993, 28 paĝoj:
   • H. Hoffmann, J. Werner: Ankoraŭfoje: Kio estas fervojo
   • E. Glättli: La S-fervojo de Zürich
   • J. Fortúnski: Fervoja transporto en Pollando
   • I.Tereşneu, M. Ştefan: Rumanaj fervojoj, turnoplato de Eŭropo
   • Dr.ing Wenkel Ne ĉiu vagono taŭgas
   • H. Hoffmann: Interesaj komplikaĵoj en difinlaboro
   • L. Kovář: Masmezurilo en ranĝstacioj
   • L. Kovář: Konklude

  • FFK 3 - 1994, 24 paĝoj (sur paĝo 24 erare indikite 'n-ro 2'):
   • Polak Zdenék: Trafika faklernejsistemo en Ĉeĥa Respubliko
   • H. Hauge: Sekurigado de traknivelaj pasejoj
   • Ion Bizduna: Nova metodologio por kontrolo kaj diagnostiko de injekta mekanismo de la dizelmotoroj 12LDA28 kaj 6LDA28 sen demunto de sur motoro
   • E. Glättli: La feruta koridoro tra Svislando
   • J. Werner: Pri la terminoj streno kaj streniĝo en la terminaro de IFEF
   • J. Giessner: Iom pri la tunelo sub la Maniko
   • L. Kovář: Konklude

  • FFK 4 - 1995, 20 paĝoj:
   • J. Giessner: Ĉu la fervojo estas bruema?
   • P. Zdenék: Restrukturado de Ĉeĥa Fervojo
   • E. Glättli: ZUB - La aŭtomata trajnbremsosistemo ĉe la S-fervojo en Zürich
   • E. H. Olsen: Novaj S-trajnoj
   • S. David: Horaro
   • G. Sredić: Sinergiaj efektoj de la integrigo de societoj INTERCONTAINER kaj INTERFRIGO
   • L. Kovář: Konklude

  • FFK 5 - 1996, 36 paĝoj:
   • J. Giessner: La vojo de la fervoja Esperanto-terminaro ĝis 1995
   • G. Sredić: Malaperas la 'fluganta' rado
   • J. Niemann: Aŭtomataj biletsistemoj - plia evoluo - elirpunkto en la sistemo SCANPOINT
   • E. Glättli: Kvar BRUNEL-distingoj por la Svisaj Federaciaj Fervojoj
   • J. Giessner: Ambiciaj energio-ŝparplanoj de Germana Fervojo DB
   • L. Sekereŝ: Purigado, lavado kaj desinfektado de varvagonoj
   • J. Halász: Kelkaj pensoj pri la interrilatoj de geometriaj kaj movadaj karakterizaĵoj

  • FFK 6 - 1997, 23 paĝoj:
   • J. Giessner: Novaĵoj pri la eŭropaj grandrapidaj linioj
   • G. Sredić: Amasa konstruado de fervojaj tuneloj
   • E. Glättli: Aŭdaca anstataŭigo de du unutrakaj fervojpontoj el fero per dutraka arka betonponto
   • DEFA: Fervoja tunelo sub Granda Belto
   • J. Halász: Fortoj, efikantaj al fervoja surkonstruado

  • FFK 7 - 1998, 23 paĝoj:
   • E. Glättli: Rulantaj elektro-centraloj
   • J. Niemann: Brunel-distingoj al Danaj Ŝtatfervojoj
   • L. Kovář: Modernaj informsistemoj por vojaĝantoj
   • J. Giessner: Transrapid kaj aliaj aktualaĵoj
   • J. Halász: La plej nova hungara fervojlinio estas projektata
   • G. Sredić: Grandrapidaj fervojaj linioj en Balkanio

  • FFK 8 - 1999, 15 paĝoj:
   • E. Glättli: La nova duetaĝa Intercity-navettrajno de la Svisaj Federaciaj Fervojoj (SFF)
   • M. Feificová: La Arbara Fervojo en la regiono Čierny Hron
   • H. Hoffmann: Konciza historio de terminara laboro ĉe IFEF
   • E.H. Olsen: Metroo en Kopenhago

  • FFK 9 - 2001, 19 paĝoj:
   • E.H. Olsen: Planoj pri elkonstruo de la dana fervojreto
   • E. Glättli: La energi-provizado de la Svisaj Fervojoj
   • E.H. Olsen: Kopenhaga metroo
   • E.H. Olsen: Stato de la firma ligo trans la Sundon
   • E. Glättli: La unua svisa pasaĝertrajno kun kliniĝtekniko

  • FFK 10 - eldonjaro ne indikita (= 2002), 32 paĝoj:
   • E.H. Olsen: Bonaj trajnoj por ĉiuj
   • J. Tomíšek: Rekonstruo de fervojaj koridoroj en Ĉeĥa Respubliko
   • L. Sekereŝ: Ŝanĝo de naturo per konstruado de fervojlinioj
   • G. Sredić: Eksteraj kostoj de trafiko
   • H. Sonntag: Apliko de lumo-ondokondukiloj por telekomunikado, sekurigaj instalaĵoj kaj teleregado ĉe la Aŭstriaj Ŝtataj Fervojoj (OEBB)
   • J. Werner: Klasifiko en terminologa procedo
   • J. Marek: Diagnostiko de staciaj sekuriginstalaĵoj tipo DIAB-2

  • FFK 11 - eldonjaro ne indikita (= 2003), 28 paĝoj:
   • R. Koleva, K. Prodanov, A. Saliev: Kalkuloj pri la socialekonomika efikeco de pasaĝertransporto laŭ merkataj segmentoj
   • S.A. Ananiev: Variant-organizado ĉe transporto de pasaĝeroj kadre de la urbo Sofio en 2002
   • A. Saliev: Kvalito de la pasaĝerservoj ĉe fervoja transporto
   • R. Miĥajlov, J. Georgiev: Speciala priservado de nefacilmovaj personoj per fervoja transporto
   • V. Trifonova, T. Rangelova, P. Petkov, D. Maneva: Estradperfektigo de fervoja vartransporto
   • R. Pobornikova, D. Delanov: La muzeaj tradicioj en la bulgaraj fervojoj
   • G. Sredić: Aliĝo de orienteŭropaj fervojoj al transeŭropaj koridoroj
   • D. Hartig: Trajnveturado en la jaro 2100
   • H. Hoffmann: Translima trafiko per EgroNet

  La supra listo estas kompilita de Dana Esperantista Fervojista Asocio (DEFA), origine en 2004; jena eldono en 2005.

  (provizore simpla fotaĉo)


 • Terminologia laboro
  • Partopreno en la laboro de RailLexic: pli da informoj poste sed vi jam povas iom legi el UIC-paĝoj: angl-, franc-, german- lingve.
   Legeblas ankaŭ la paĝo... sed la informoj estas unuavide nur anglalingvaj, komerc-celaj kaj ne ĝisdatigitaj...

   Resume, temas pri tradukado al plej multaj lingvoj de pli ol 16000 (!!!) terminoj de la internacia fervoja terminaro de UIC).
   Notinde estas, ke la Esperanto-parto enestas inter ĉirkaŭ 20 aliaj lingvoj kaj troviĝas inter la plej kompletaj, ĉar la tutan jaron prilaboras ĝin diverslandaj fakuloj, perkoresponde aŭ dum kunvenoj, dum aŭ maldum la jara kongreso.
 • Kelkaj ne ordigitaj kaj senkomentaj fotaĉoj pri fervojaj terminaroj. Pliaj detaloj (tekstoj kaj fotoj) venos poste.

  . . . . .


 • ĉef-prelegoj prezentitaj dum la IFEF-jarkongresoj kutime estas papere disdonataj al la partoprenintoj. Ekz. la ĉefa fakprelego okazinta en Tábor, maje 2001, kun nomo "Moderna sekuriga kaj komunika tekniko de ĉeĥaj fervojoj", prezentita de Ladislav Kovář (CZ) aperis broŝure 18-paĝe.
 • Ankaŭ la bultenoj de la naciaj IFEF-asocioj regule aperigas informojn pri fervojaj novaĵoj.

 • Vizitoj al fervojaj instalaĵoj
  • Ili plejofte estas organizataj dum kongresoj, ekz. la Universala Kongreso de UEA.

 • Okazigo de prifervojaj kunvenoj en UK

  En 2003, dum la Universala Kongreso en Göteborg, Svedio, ĝi okazis lundon la 28-an de julio de la 13h ĝis la 14h30 en salono Lapenna.
  En 2004, ĝi okazis en Pekino, dum la Universala Kongreso
  kaj en 2005 okazos en Vilno, Litovio.


(informo aperinta en Eventoj n-ro 176, 2000-01-05)
Aperis ĉina-Esperanta-angla fervoja vortaro, kompilita dum 15 jaroj de s-ro Li Sen, prezidanto de ĈFEA kaj IMEA. La vortaro enhavas 14000 ĉinajn, 17700 Esperantajn kaj 18000 anglajn fervojajn terminojn. La terminoj estas listigitaj laŭ la vico de ĉina lingvo, kaj ekzistas ankaŭ indeksoj Esperanta kaj angla.
La vortaro baziĝas sur la ses-lingva fervoja vortaro "Lexique général des termes ferroviaires" eldonita de UIC. kaj Esperanta fervoj-vortaro kompilita de IFEF. Tiu ĉi vortaro estas 620-paĝa. (informoj ĉe : ĈFEA, CN-010057, Huhhot, huhhota Tieluju Sushe 16-2, Neimonggu, Ĉinio, retpoŝte : (gao) ĉe (public.hh.nm.cn). • (senorde) (aliaj) Faklingvaĵoj en Esperanto
  Sekvas listo el Esperant-lingva prifervoja fakliteraturo. Tiun liston kompilis revuo Eventoj kaj ĝin aperigis en retpoŝta versio de la numero 179 de Eventoj, en februaro 2000. (En la sama serio aperis ankaŭ aliaj fak-listoj: biologio, ekonomiko, elektrotekniko, fiziko, geografio, geologio, ktp.)

  • BACSKAI, István: La Nord-suda Metroo trafikas ĝis la urbocentro de Ujpest. = revuo Hungara Fervojista Mondo 1990:62
  • FEIFICOVA, Magdalena: La Pend-Telfero al Lomnicky stit. = en sama revuo 1990:24
  • FERENCZY, Imre: La taskoj de la fervojaj kuracistoj. = e.s.r. 1990:53
  • Fervojaj novaĵoj = rubriko en la revuo Hungara Fervojista Mondo
  • GIESSNER, Joachim: organizo, funkcio kaj servoj de okcidentaj fervojoj. = e.s.r. 1990:40
  • GULYÁS, István: La situacio kaj evoluo = e.s.r. 1988:50
  • HALASZ, Jozsef: renovigita stacidomo en Fuzesabony. = e.s.r. 1990:58
  • PATAY, Janos: Per elektra trakcio inter Budapest kaj Kaposvar. = e.s.r. 1989:8
  • PHERSY, Ferenc: Ferbetonŝpaloj sub trakforkoj. = e.s.r. 1988:44
  • SZkS, Ludoviko: Pligrandigo de la ranĝadkapacito per teknologio-ŝanĝo. = e.s.r 1991:31
  • RITTERSPACH, Gernot: Fervoja terminaro en Esperanto. FR Germanio: Terminara Komisiono de IFEF, 1989. 227p. - Suplemento al 6-lingva Lexique général des termes ferroviaires. Chur: UIC, 1988.
  • SZEGEDI, Mihaly red.: Fervoja terminaro en Esperanto. Suplemento al Lexique général des termes ferroviaires (UIC). Esperanto-hungara. Budapest, 1992. 165p.
  • Unuecajreguloj por kontrakto pri la internacia fervojo transporto de varoj (CIM). Aldono B al Konvencio pri la internacia fervoja trafiko (COTIF). El la germana trad. Wilhelm Barnickel. GEFA, 1990. 92p.
  • P. Engen, P. J. Krogstie: Fervoja Terminaro, 1968
  • Fervoja Terminareto, 1971
  • I. Bacskai: Fervoja Terminareto, 1968
  • G. Ritterspach: Fervoja Terminareto, 1966
  • E. M. Rosher: Railway Technical Terms, 1958
  • Fakvortaro Fervojista, 1954
  • Blin kaj Blondeaux: Fervojteknika Leksikono, 1955
  • E. M. Rosher: Fervoja Terminaro, 1953
  • Nemoto: Terminaro de Fervojaj Veturiloj, 1939
  • G. Habellok: Eisenbahn-Worterbuch, 1923. Dulingva: Esperanto-germana
  • Spoorwegvakwoordenboek, 1972. Esperanto-Nederlanda kaj Nederlanda-Esperanto
  • Priru)nik za Konverzaciu, 1965. 6-lingva manlibro konversacia
  • J. Pollhammer: Prinomado de Vagonoj kaj Vagonpartoj,1929
  • Fervoja terminaro, Budapest 1997
  • W. Meijnen, (tr. J. Punt): Fervojoj en la basaj landoj, America 1980
  • W. Barnickel (tr.): Unuecaj reguloj por la kontrakto pri la internacia fervoja transporto de pasaĝeroj kaj pakaĵoj (CIV). Frankfurto, 1987
  • W. Barnickel (tr.): Unuecaj reguloj por la kontrakto pri la internacia fervoja transporto de varoj (CIM). Frankfurto, 1990
  • Fervoja leksikono franca-Esperanta, 1978
  • Fervoja terminaro en Esperanto, IFEF, 1989
  • Fervoja terminaro Esperanta-sveda, 1976,
  • Malgranda pola-Esperanta kaj Esperanta-pola fervojista vortaro. 1978
   Lasta ĝisdatigo   
  2005-04-27