Rimarkoj:
 • Kelkfoje iuj demandas pri precizaj punktoj de la IFEF-statuto kaj -regularoj, sed ne ĉiuj posedas ilin (kaj eĉ se posedas, ne ĉiam kunportas kun si!!).
  Jen do reta versio de la statuto kaj regularoj de IFEF, kiu NENIEL ANSTATAŬAS la normalan (paperan) version. (ankaŭ sen plena garantio, ke ĝi estas plej ĝisdata: legu § 32)
 • Aliaj (malmultaj) rimarkoj troviĝas ĉe kelkaj paragrafoj.
 • Se vi trovos eraron, bonvolu informi nin. Antaŭdankon !
 • NOVA !! : la sama statuto, ĝisdatigita (i.a. laborplano aprobita en jaro 2002) kaj enpaĝigita de Romano Bolognesi (en oktobro 2004), laŭ 3 tipoj : rtf-formato (215 ko), pub-formato (335 ko), printebla pdf-formato (273 ko).


I F E F
-----
STATUTO
KAJ
REGULAROJ
-----


ENHAVO

I. ĜENERALAĴOJ II. MEMBRECO III. KOMITATO IV. ESTRARO V. LABORMANIERO VI. FINANCOJ, ORGANO, ARKIVO VII. DIVERSAĴOJ VIII. ALDONO KR (KONGRESA REGULARO) IX. ALDONO FR (REGULARO FAKA KOMISIONO) X. ALDONO TL (TABELO PRI LIMDATOJ)

XI. ALDONO OG (ORGANIGRAMO)

XII. ALDONO LP (LABORPLANO)

XIII. INDEKSO LAŬTEMA

I. ĜENERALAĴOJ
II. MEMBRECO


III. KOMITATO


IV. ESTRARO


V. LABORMANIERO


VI. FINANCOJ, ORGANO, ARKIVO


VII. DIVERSAĴOJ


VIII. KR (KONGRESA REGULARO)


IX. FR (REGULARO FAKA KOMISIONO)


X. LIMDATOJ

1)
Kiam
Kiu agas
Al kiu anoncas
Pri kio
Rilate
-- junio antaŭ kongresjaro IFEF-sekretario ĝen. sekretario de FISAIC IFEF-kongreso § 4
30 junio antaŭ venonta administra jaro komitato estraro jarkotizo (konfirmo aŭ ŝanĝo) § 10 3)
30 junio kuranta administra jaro landa asocio, individua membro IFEF-kasisto jarkotizo (pago) § 10 3)
31 aŭgusto antaŭ fino de oficperiodo estraranoj kaj gvidanto de faka komisiono ĉefkomitatano demisio § 14 1) d)
31 aŭgusto antaŭ kongresjaro komisionano de gastigonta kongreslando sekretario de fake aplika sekcio temo pri la ĉefa fakprelego FR 10) a)
30 septembro antaŭ kongresjaro sekretario de fake aplika sekcio komisionano de kongreslando gvidlinioj por ĉefa fakprelego FR 10) a)
31 oktobro antaŭ fino de oficperiodo sekretarioj kaj redaktoro de faka komisiono ĉefkomitatano demisio FR 13)
31 decembro jaro de estrarelekto landa asocio ĉefkomitatano delego de komitatano(j)

§ 12 1)

31 decembro jaro de estrarelekto membroj ĉefkomitatano elekto de kromkomitatano § 12 2)

X. LIMDATOJ (daŭrigo)

2)
Kiam
Kiu agas
Al kiu anoncas
Pri kio
Rilate
31 decembro jaro antaŭ estrarelekto kasisto landa asocio ĉefkomitatano elekto de revizoroj § 28 1)
31 decembro jaro antaŭ estrarelekto landa asocio ĉefkomitatano aprobo aŭ rifuzo al estrarkanditato § 18 d)
31 decembro jaro antaŭ estrarelekto kandidato por estraro ĉefkomitatano deklaro pri preteco § 18 e)
31 decembro antaŭ kongresjaro membroj ĉefkomitatano proponoj por komitatkunsidoj § 22 2)
31 decembro antaŭ kongresjaro LKK estraro budĝeto KR 17)
31 decembro jaro post estrarelekto landa asocio sekretario de fake aplika sekcio ŝanĝoj koncerne komisionanojn FR 5)
31 decembro jaro post estrarelekto landa asocio sekretario de terminara sekcio ŝanĝoj koncerne komisionanojn FR 5)
31 decembro antaŭ kongresjaro gvidanto de faka komisiono ĉefkomitatano tagordoj de komisionaj kunsidoj FR 7)
5 monatojn antaŭ kongreso kongresjaro LKK kongresanoj baza kongreskotizo KR 14)


X. LIMDATOJ (fino)

3)
Kiam
Kiu agas
Al kiu anoncas
Pri kio
Rilate
unua komitatkunsido jaro antaŭ estrarelekto komitato
--
elekto de ĉefkomitatano kaj anstataŭanto § 12 4)
komitatkunsido jaro kun triobla nombro komitato
--
elekto de estraranoj § 18 a)
komitatkunsido jaro de estrarelekto komitato
--
elekto de revizoroj § 28 1)
komisiona kunsido jaro antaŭ estrarelekto faka komisiono

.
elekto de gvidanto, sekretarioj kaj redaktoro de faka komisiono FR 6)
6 monatojn post kongreso kongresjaro LKK estraro kongresa bilanco KR 18)
1 monaton post limdato de skriba voĉdonado ĉefkomitatano komitato, estraro rezulto de la voĉdonado § 23 3)
XI. ORGANIGRAMO


(Ĝi momente estas fuŝa fotaĵo iom prilaborita sed iam pliboniĝos, kiam ĝi estos skanita)


Organigramo de IFEF, Internacia Fervojista Esperanto-Federacio
XII. LABORPLANO

I. TASKOJ DE IFEF
 1. Plenumi la decidojn de la komitato
 2. Doni konsilojn al la landaj asocioj
 3. Interrilati kun instancoj kaj aŭtoritatoj
  • 3.1 Fervojaj instancoj interkonsente kun landa asocio
  • 3.2 FISAIC (kun landaj sekcioj nur interkonsente kun landa IFEF-asocio)
  • 3.3 Aliaj fervojistaj organizoj (kulturaj, artaj, libertempaj, sportaj) interkonsente kun landa asocio
  • 3.4 ITF
  • 3.5 Nefervojistaj instancoj kaj organizoj interkonsente kun landa asocio
 4. Interrilati kun Esperanto-organizoj
  • 4.1 UEA
  • 4.2 SAT
  • 4.3 IEM en Vieno
  • 4.4 Aliaj
 5. Kolekti kaj disponigi informojn
  • 5.1 Kolekti gravajn informojn kaj aĵojn
  • 5.2 Disponigi informojn al interesuloj
  • 5.3 Utiligi la IFEF-kongresojn kaj ĉiun taŭgan okazon por informi la publikon
 6. Instigi landajn asociojn organizi internaciajn skisemajnojn kaj sportajn konkursojn en kadro de Esperanto-aranĝoj
 7. Instigi ĉiuspecan kulturan agadon de la landaj asocioj
 8. Instigi kaj subteni la agadon de la junularo
 9. Iniciati kaj helpi en la organizado de novaj landaj asocioj
 10. Ĝenerale favorigi varbadon ĉiuspecan
  • 10.1 Intensigi la varbadon de novaj membroj
  • 10.2 Varbi izolajn membrojn
  • 10.3 Varbi adoptitojn kaj rekomendi ilin al la koncerna landa asocio
 11. Progresigi kaj subteni la terminaran laboron
 12. Kolekti kaj okaze publikigi statistikojn kaj historiajn datojn
II. TASKOJ DE LA LANDAJ ASOCIOJ KAJ TIES LOKAJ SOCIETOJ
 1. Plenumi la decidojn de la komitato
 2. Interrilati kun instancoj kaj aŭtoritatoj
  • 22.1 Fervojaj instancoj
  • 22.2 Fervojistaj sindikatoj
  • 22.3 Landaj FISAIC-asocioj
  • 22.4 Aliaj fervojaj organizoj (kulturaj, artaj, sportaj)
  • 22.5 Nefervojistaj organizoj
 3. Organizi jarkunvenojn
 4. Organizi komunajn aranĝojn kun aliaj asocioj
 5. Interrilati kun Esperanto-organizoj
  • 25.1 Landaj asocioj de UEA
  • 25.2 Landaj grupoj de SAT
  • 25.3 Aliaj
 6. Informado en plej vasta senco
  • 26.1 Kolekti gravajn informojn kaj sendi ilin al IFEF
  • 26.2 Nomumi respondeculon, kiu provizas la redaktoron de la IFEF-organo kaj la Informan Fakon de IFEF per aktualaĵoj
  • 26.3 Informi la vastan publikon
  • 26.4 Informi fervojajn administraciojn kaj fervojistajn sindikatojn
  • 26.5 Informi en propra medio (deorejo k.s.)
  • 26.6 Aranĝi ekspoziciojn
  • 26.7 Kromaj aktivecoj (flugfolioj, afiŝoj, sonbendoj, diskoj)
 7. Varbado
  • 27.1 Plialtigi la membronombron
  • 27.2 Aranĝi lingvokursojn
  • 27.3 Zorgi pri instruado en faklernejoj
  • 27.4 Prizorgi la membrojn, precipe novajn
  • 27.5 Instigi al utiligo de la "Koresponda Servo" de IFEF
  • 27.6 Trovi novajn adeptojn kaj subtenantojn
  • 27.7 Prizorgi la adoptitojn
  • 27.8 Fondi lokajn grupojn
 8. Junulara agado
  • 28.1 Kunlaborigi junulojn kun la landa estraro
  • 28.2 Organizi junularajn aranĝojn
  • 28.3 Aliĝi al la "Pasporta Servo" de TEJO
  • 28.4 Interrilati kun neesperantistaj junulaj organizoj
 9. Eldoni landan organon aŭ minimume informilon
 10. Faka laboro
  • 30.1 Interesigi la terminaran agadon sur nacia nivelo en kunlaboro kun la terminara sekcio
  • 30.2 Eldoni terminareton nacilingvan
III. TASKOJ DE KOMISIONOJ KAJ KOMISIITOJ
 1. Faka komisiono - Terminara sekcio
  • 41.1 Interesigi, koordigi kaj raciigi la terminaran laboron sur internacia nivelo
  • 41.2 Intensigi la terminaran laboron sur nacia nivelo
  • 41.3 Eldoni laŭbezone internacian komunikilon (Terminara Kuriero)
  • 41.4 Traduki internaciajn reglamentojn
  • 41.5 Recenzi tekstojn de fervojfaka enhavo
 2. Faka komisiono - Fake aplika sekcio
  • 42.1 Zorgi por lingve senriproĉaj fakprelegoj
  • 42.2 Instigi al tradukado de fakprelegoj en naciajn lingvojn
  • 42.3 Sugesti koncizajn klerigajn informojn pri fervojaj aktualaĵoj ĉiulandaj
 3. Komitatano A de UEA
  • 43.1 Reprezenti IFEF en Universalaj Kongresoj
  • 43.2 Specialaj taskoj laŭ komisio flanke de estraro kaj komitato
IV. DIVERSAĴOJ
 1. ĉio menciinda, kiu ne trovas lokon sub iu ajn el la supraj punktoj.
XIII. INDEKSO LAŬTEMA

Fine de la papera versio de la IFEF-statuto kaj -regularoj troviĝas indekso, kiu listigas multajn vortojn uzitajn, kun indiko de la koncernaj paĝoj. En ĉi tiu reta versio, tio ne tre utilas ĉar la leganto povos preskaŭ same facile per sia komputilo serĉi iun ajn vorton. Tamen eble iam...
IFEF

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio

STATUTO kaj regularoj

majo 1994   Lasta ĝisdatigo   
  2005-04-05