I F E F 
  eo cz de fr hu it nl sk via lingvo ?  


via lingvo ? La ĉi-suba teksto estas propono por multlingva kaj konciza prezentado de IFEF. Ĝi povos evolui kaj vi certe trovos ion plibonigendan : ne hezitu, diru tuj al ni. Kunlaborado estos pli fruktodona ol sollaborado.
Krome, se vi scipovas alian lingvon, kiu ankoraŭ ne legeblas sur ĉi-paĝo, ankaŭ via traduko estas bonvena. Tamen, ne tuj traduku : unue informu nin ĉar eble iu alia jam estas faranta. Antaŭdankon por tio.


eo
Kio estas IFEF ? La unua Esperanto-manlibro eldoniĝis en 1887 kaj jam en 1909 fondiĝis faka fervojista organizo "Internacia Asocio de la Esperantistoj Fervojistoj". Post la dua mondmilito en sia nuna formo fondiĝis IFEF, Internacia Fervojista Esperanto-Federacio.
La devizo de IFEF estas : La reloj ligas la landojn, Esperanto la popolojn.

IFEF interalie celas disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto inter fervojistoj, ĉe fervojistaj organizoj kaj fervojaj instancoj.
Por tio, aktivaĵoj de IFEF estas ekzemple : organizo de ĉiujara internacia kongreso, faka laborado (eldonado de terminaroj, de "FervojFakaj Kajeroj", kontribuo en RailLexic de UIC, okazigo de prelegoj,...), eldonado de dumonata bulteno, administrado de fervojista koresponda servo, organizo de ski-semajno, ktp.

IFEF grupigas landajn asociojn kaj individuajn membrojn en dekoj da landoj. Ankaŭ plejmulto el tiuj landaj asocioj diverskampe aktivas : eldonado de propraj bultenoj, okazigo de naciskalaj renkontiĝoj, disvastigado de Esperanto en la fervojista medio (ekspozicioj, kursoj,...).

Se vi estas fervojisto (aŭ ŝatas fervojon !) kaj deziras kontaktiĝi kun "kolegoj" el plej diversaj landoj, Esperanto kaj IFEF taŭgas por vi ! Post nur kelkaj monatoj da Esperanto-lernado, vi miros, ke vi povas tiel bone komuniki kun fervojistoj aŭ fervojamantoj el landoj proksimaj aŭ alikontinentaj !cz

Co je IFEF? První ručně psaná kniha v esperantu byla vydána v roce 1887 a již v roce 1919 byla založena odborná železničářská organizace "Mezinárodní svaz esperantistů železničářů". Po druhé světové válce byla založena IFEF - Mezinárodní železničářská esperantská federace, jak ji známe v dnešní podobě.
Heslem IFEF je : Koleje spojují země, esperanto spojuje národy.

Cílem IFEF je kromě jiného rozšiřovat používání mezinárodního jazyka esperanta mezi železničáři, v železničních organizacích a institucích.
Z toho důvodu jsou aktivity IFEF zaměřeny např. na organizování každoročních mezinárodních kongresů, odbornou činnost (vydávání odborných slovníků, sborníků odborných přednášek pod názvem "Železniční odborné sešity", spolupráce na projektu RailLexic UIC, pořádání přednášek, atd.), vydávání bulletinu - dvouměsíčníku, zajištění železničářské dopisovatelské služby, organizace lyžařských týdnů, atd.

IFEF sdružuje zemské svazy a individuelní členy v desítkách zemích. Rovněž většina z těchto zemských svazů aktivně pracuje na různých úrovních: vydávání vlastních informačních bulletinů, organizace národních setkání, rozšiřování esperanta v železničářském prostředí (výstavy, kurzy, apod.).

Jestliže jsi železničář (nebo se zajímáš o železnici) a chceš získat kontakty s "kolegy" z nejrůznějších zemí, potom je esperanto a IFEF to co potřebuješ. Stačí jen několik měsíců výuky esperanta a budeš se divit, že můžeš tak dobře komunikovat se železničáři nebo nadšenci železnice z blízkých zemí nebo i z jiných kontinentů!
(Dankegon al Ladislav Kovář pro la traduko)
de

Was ist IFEF? Das erste Esperanto-Lehrbuch wurde 1887 herausgegeben und schon im Jahre 1909 gründete sich die eisenbahnfachliche Organisation "Internationaler Bund der Esperanto-Eisenbahner". Nach dem 2. Weltkrieg wurde IFEF in der jetzigen Form gegründet, als Internationale Eisenbahner-Föderation.
Die Devise von IFEF ist: Die Schienen verbinden die Länder, Esperanto die Völker.

IFEF zielt u.a. darauf, die Benutzung der Internationalen Sprache zu verbreiten unter Eisenbahnern, bei Eisenbahner-Organisationen und Eisenbahn-Instanzen.
Deshalb gibt es beispielsweise folgende Aktivitäten von IFEF: Organisation eines jährlichen internationalen Kongresses, fachliche Arbeit (Herausgabe von Fachwörterverzeichnissen, von "Eisenbahnfachlichen Heften", Beitrag zum UIC-Lexikon, Veranstaltung von Vorträgen), Herausgabe eines zweimonatlichen Mitteilungsorgans, Verwaltung eines Eisenbahner-Korrespondenz-Dienstes, Organisation einer Ski-Woche usw.

IFEF gliedert sich in Landesverbände und individuelle Mitglieder in mehr als 20 Ländern. Die meisten dieser Landesverbände agieren auf verschiedenen Feldern: Herausgabe eigener Mitteilungsblätter, Veranstalten von landesweiten Zusammenkünften, Verbreitung von Esperanto in der Eisenbahner-Sphäre (Ausstellungen, Kurse).

Wenn Sie Eisenbahner sind (oder die Eisenbahn mögen!) und Kontakt haben möchten mit "Kollegen" aus den verschiedensten Ländern, dann sind Esperanto und IFEF gut geeignet für Sie. Nach nur einigen Monaten des Esperanto-Lernens werden Sie sich wundern, dass Sie so gut kommunizieren können mit Eisenbahnern oder Eisenbahnfreunden aus Nachbarländern oder von anderen Kontinenten.
(Dankegon al Walter Ullmann pro la traduko)
fr

Qu'est-ce que IFEF ? Le premier manuel d'espéranto fut édité en 1887 et déjà en 1909 était créée une organisation cheminote "Association Internationale des Cheminots Espérantistes". Après la deuxième guerre mondiale fut fondée, sous sa forme actuelle, IFEF, Fédération Espéranto Internationale des Cheminots.
La devise d'IFEF est : Les rails relient les pays, l'espéranto les peuples.

IFEF a pour buts, entre autres, de faire connaître et développer l'utilisation de la langue internationale espéranto entre les cheminots, dans les organisations cheminotes et instances ferroviaires.
Pour cela, la fédération a par exemple comme activités : travaux en relation avec le chemin de fer (édition de lexiques, de "Cahiers Techniques Ferroviaires", contribution à RailLexic de UIC, conférences,...), organisation d'un congrès annuel international, édition d'un bulletin bimestriel, service de correspondance entre cheminots, organisation d'une semaine de ski, etc.

IFEF regroupe des associations nationales et des membres individuels dans des dizaines de pays. La plupart de ces associations nationales ont aussi des activités diverses : édition de leurs propres bulletins, rencontres nationales, diffusion de l'espéranto dans le monde cheminot (expositions, cours,...).

Si vous êtes cheminot (ou que vous aimez les trains !) et désirez entrer en contact avec des "collègues" de pays les plus divers, Esperanto et IFEF sont faits pour vous ! Après seulement quelques mois d'étude de l'espéranto, vous serez étonnés de pouvoir aussi bien communiquer avec des cheminots ou des amoureux du chemin de fer de pays proches ou d'autres continents !hu

Mi az IFEF? Az első eszperantó könyvet 1887-ben adták ki, és már 1909-ben megalakult egy vasutas szakmai szervezet, a "Vasutas Eszperantisták Nemzetközi Szövetsége". A második világháború után, mai formájában alakult meg az IFEF, a Nemzetközi Vasutas Eszperantó Szövetség.
Az IFEF jelszava: A sínek összekötik az országokat, az eszperantó a népeket.

Az IFEF célja egyebek mellett, elterjeszteni a vasutasok között, a vasutas szervezeteknél és vasúti hatóságoknál az eszperantó nemzetközi nyelv használatát. E célért az IFEF tevékenységei: pl. nemzetközi kongresszus szervezése évenként, szakmai munka (szakmai szótárak és a "Vasúti Szakmai Füzetek" kiadása, közreműködés az UIC Rail Lexic-ben, szakmai előadások rendezése ...) folyóirat kiadása két havonként, a vasutas levelező szolgálat irányítása, sí-hét szervezése stb.

Az IFEF összefogja az országos szervezeteket és a többtíz országban lévő egyéni tagokat. Ezen országos szervezetek többsége is különböző területeken tevékenykedik: saját folyóiratuk kiadása, országos találkozók szervezése, az eszperantó terjesztése vasutas környezetben (kiállítások, tanfolyamok ...)

Ha vasutas vagy, (vagy kedveled a vasutat) és szeretnél a legkülönbözőbb országokban élő "kollégákkal" kapcsolatot teremteni, ehhez az eszperantó és az IFEF alkalmas a számodra. Csupán néhány hónapnyi eszperantó tanulás után csodálni fogod, hogy milyen jól tudsz kommunikálni távoli országok vagy más kontinensek vasutasaival vagy vasútbarátaival.
(Dankegon al Dr. Halász József pro la traduko)
it

Che cos'è l'IFEF? Il primo manuale di Esperanto fu pubblicato nel 1887 e già: nel 1909 fu fondata un'organizzazione di categoria fra ferrovieri, l' "Associazione Internazionale Ferrovieri Esperantisti". Dopo la seconda guerra mondiale fu fondata l'attuale IFEF, "Federazione Internazionale Ferrovieri Esperantisti".
Il motto dell'IFEF è: Le rotaie uniscono i paesi, l'Esperanto i popoli.

Fra le altre cose l'IFEF si prefigge di diffondere la lingua internazionale Esperanto fra i ferrovieri, nelle loro organizzazioni e nelle amministrazioni ferroviarie.
Per questo le attività dell'IFEF sono varie, ad esempio: organizzazione di un congresso internazionale annuale, attività tecnico-professionali (stampa di elenchi di termini, di "Quaderni ferroviari", collaborazione nel progetto RailLexic dell'UIC, organizzazione di conferenze,...), pubblicazione di un billettino bimensile, gestione del servizio di corrispondenza fra ferrovieri, organizzazione di una settimana sciistica internazionale, ecc.

L'IFEF raggruppa associazioni nazionali e membri individuali in decine di paesi al mondo. Anche la maggioranza di tali associazioni sono attive in diversi terreni: pubblicazione di propri bollettini, organizzazione di incontri nazionali, diffusione dell'Esperanto negli ambienti ferroviari (esposizioni, corsi,...).

Se sei un ferroviere (o ti piace la ferrovia!) e desideri avere contatti con "colleghi" dei più diversi paesi, l'Esperanto e l'IFEF fanno per te! Dopo qualche mese di studio della lingua, ti meraviglierai di poter così bene comunicare con ferrovieri o appasionati di ferrovia di nazioni vicine o di altri continenti!
(Dankegon al Romano Bolognesi pro la traduko)
nl

Wat is IFEF? Het eerste Esperantohandboek werd uitgegeven in 1887 en reeds in 1909 werd een vakorganisatie van spoorwegbeambten "Internationale Vereniging van de Esperanto Spoorwegbeambten" gesticht. Na de tweede Wereldoorlog werd IFEF, Internationale Spoorweg Esperanto Federatie, in zijn huidige vorm opgericht.
De lijfspreuk van IFEF is : De sporen verbinden de landen, Esperanto de volkeren.

IFEF heeft onder andere als doel het verspreiden van het gebruik van de internationale taal Esperanto onder spoorwegbeambten, spoorwegvakorganisaties en spoorweginstanties.
Daarom, activiteiten van IFEF zijn bij voorbeeld : organisatie van een jaarlijks congres, vakwerk (uitgifte van vakwoordenlijsten, van gespecialiseerde "spoorvakschriften", bijdrage aan RailLexic van UIC, houden van voordrachten,...), uitgifte van een tweemaandelijks tijdschrift, administratie van een dienst van spoorweg correspondenten, inrichting van een skiweek, enz.

IFEF groepeert landelijke verenigingen en individuele leden in tientallen landen Ook is het merendeel van deze landelijke verenigingen op verschillende gebieden actief : uitgifte van een eigen tijdschrift, organisatie van landelijke bijeenkomsten, verspreiding van het Esperanto in de Spoorwegomgeving (tentoonstellingen, cursussen,...).

Ben jij spoorwegbeambte (hou je van spoorwegen!) en zou je graag kennis willen maken met "collega's" uit verschillende landen, dan is Esperanto en IFEF geschikt voor jou! Na slechts enkele maanden Esperanto geleerd te hebben, zul je verwonderd zijn, dat je zo goed kunt communiceren met spoorwegbeambten of spoorwegliefhebbers uit landen dichtbij en zelfs uit andere werelddelen!
(Dankegon al Marc Cuffez pro la traduko)sk

Čo je IFEF? Prvá esperantská učebnica bola vydaná v roku 1987 a už v roku 1909 bola založená odborná železničiarska organizácia "Medzinárodný zväz esperantistov - železničiarov". Po druhej svetovej vojne sa vytvoril IFEF (Internacia Asocio de la Esperantistoj Fervojistoj) - Medzinárodná železničiarska esperantská federácia, vo svojej terajšej podobe.
Heslom IFEF-u je: Koľajnice spájajú krajiny, esperanto národy.

Cieľom IFEF-u medziiným je rozširovať používanie medzinárodného jazyka esperanto medzi železničiarmi, v železničiarskych organizáciách a inštitúciách.
V dôsledku toho medzi aktivity IFEF-u patrí napr.: organizovanie medzinárodného kongresu každoročne, odborná práca (vydávanie terminologických slovníkov, Železničných odborných zošitov (Fervojfakaj Kajeroj), prispievanie k prácam na RailLexicu v rámci UIC, uskutočňovanie prednášok...), vydávanie dvojmesačníka Internacia Fervojisto (Medzinárodný železničiar), správa korešpodenčnej služby, organizácia lyžiarskych týždňov, atď.

IFEF združuje krajinské zväzy a individuálnych členov v desiatkach krajín. Takisto väčšina z týchto krajinských zväzov je činných na rôznych poliach: vydávanie vlastných časopisov, uskutočňovanie stretnutí na národnej úrovni, rozširovanie esperanta v železničiarskom prostredí (výstavy, kurzy...).

Ak ste železničiar/železničiarka (alebo máte rád/rada železnice!) a chcete sa skontaktovať s kolegami z najrôznejších krajín, esperanto a IFEF sú pre Vás vhodné! Budete udivení, že po len niekoľkých mesiacoch učenia sa esperanta budete môcť tak dobre komunikovať so železničiarmi alebo milovníkmi železnice z blízkych krajín alebo z iných kontinentov!
(Dankegon al Fejfi pro la traduko)
   Lasta ĝisdatigo   
  2006-08-16