emblemo de IFEF - ifef.netifef.net (movbildo de pasagxer-trajno)FISAIC, Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots
I F E F - Internacia Fervojista Esperanto-Federacio

Hejmpaĝo > Pasintaj aranĝoj > 18.3.2017 Jarkunveno de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio en Praha

18.3.2017 Jarkunveno de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio en Praha


18. marto Jarkunveno de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio en Praha, Masarykovo nádraží, 10.00 horo.
Raportoj, elektoj.
Informoj : www.ifef.wz.cz
rete : cefea@centrum.cz

JARRAPORTO 2016

1. La Landaj Asocioj (l.a.) 1.1. Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio (ĈeFEA), Bratří Hubálků 161, CZ 560 02 Česká Třebová, Ĉeĥa Respubliko Al CZ +420 1.2. Pr, Kn : Jindřich TOMÍŠEK, CZ 751 18 Říkovice n-ro 33, PT 581 222 108, PŝT 720 215 148, retadreso : Tomisek.ck@seznam.cz Vp + Tk + KromKn : Inĝ. Ladislav KOVÁŘ, Grégrova 44, CZ 560 03 Česká Třebová, PT 465 535 234, PŝT 602 483 265, retadreso : kovar.lad@email.cz Vp : Andrea ŠVUBOVÁ, Brněnská 3474/32A, CZ 695 O1 Hodonín, PŝT 604 850 689, retadreso : andrea.hasala@seznam.cz ankoraŭ validas Sk : PhDr. Anna ABELOVSKÁ, Gutova 26, CZ 100 00 Praha 10, PŝT 602 710 661 retadreso : annaabelovska@seznam.cz Ks : Jan KUKLA, Francouzská 21, CZ-120 00 Praha 2 PT 222 515 248 retadreso : standalanda@seznam.cz Tk : Jaroslav MATUŠKA, Inĝ. Ph D, Komenského 726, CZ 517 21 Týniště nad Orlicí, PŝT 737 739 389, retadreso : jaroslav.matuska@upce.cz Anstataŭanto de Kn : Ladislav Hakl, CZ 530 02 Pardubice, Nerudova 656 PŝT 607 973 472 retadreso : ladislav.hakl@atlas.cz Revizoro : Alois KLUMPAR, Truby 2202, CZ 560 02 Česká Třebová, PŝT 603 739 007 retadreso : aklump@centrum.cz Kontaktuloj por IFEF : Prezidanto Tomíšek, KromKn Kovář, anstataŭanto de Kn Ladislav HAKL 1.3. Ni havas entute 64 membrojn, inter ili 9 aktivaj fervojistoj, 26 emeritaj fervojistoj 12 estintaj fervojistoj 17 nefervojistoj Liston kun nomoj kaj adresoj de IFEF membroj ni sendos aparte 1.4. Por la jaro 2016 26 pagitaj IFEF kotizoj. 1.5. Memstaraj kluboj aŭ grupoj ne ekzistas. Niaj membroj loĝas en diversaj lokoj, disvastigitaj en la tuta lando kaj partoprenas agadon en la lokaj grupoj aŭ kluboj. 1.6. Neniu 2. Taskoj de Landaj Asocioj 2.1. Ni havas Laborplanon laŭ la indikoj de la IFEF-laborplano por la jaroj 2014 - 2016, aprobita de regula membrokunveno. 2.2. Ni kolektas indikojn pri la historio kaj esperanta fervojista heredaĵo de nia landa asocio kaj disponigas ilin al laborgrupo pri historio kaj arkivado - al respondeculo Jan Uldal Niemann 2.3. Ne

3. Interrilatoj kun instancoj kaj aŭtoritatoj 3.1. Jes. Pere de Ĉeĥa landa asocio FISAIC, kiu en jaro 2015 transiris al Sindikata unio de fervojistoj OSŽ, nia ĈeFEA estas membro de landa sekcio, kiu subtenas nian agadon. 3.1.1.Jes, oni subtenas organizon de niaj konferencoj kaj jarkunvenoj pagante parton de la kostoj, eĉ kongreskotizon por nialandaj aliĝintoj al IFK. 3.2. Al la sindikatoj ni havas bonajn rilatojn, ni informas pri niaj aranĝoj kaj ricevas financan subtenon. 3.3. Konstante tre bonaj rilatoj kun FISAIC pere de la Sindikato OSŽ, nia esperanta sekcio estas taksata kiel unu el la plej aktivaj grupoj inter tiuj grupoj laŭ interesiĝo en landa FISAIC. 3.3.1. Jes. Ni ricevas organizan kaj financan subtenon. 3.3.2. Jes. Nia sekretariino eĉ post emeritiĝo restas helpsekretario de l.a. FISAIC kaj prizorgas nian agadon, la funkcianta Sk de FISAIC estas nia membro. 3.4. Tre bonaj rilatoj kun aliaj kulturflegantaj grupoj de FISAIC, ekz. Filmo kaj Video, filatelistoj, radioamatoroj, pentristoj, k.t.p. Ekz. en kunlaboro kun grupo Filmo kaj Video ni faris du DVD filmojn E-parolatajn (reĝisoris Miroslav Vorel). Pluraj niaj membroj estas samtempe membroj de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, iuj de Ĉeĥa landa sekcio de IKUE, KELI kaj AEH, ni kunlaboras kaj reciproke partoprenas aranĝojn. 3.4.1. Jes, reprezentanto estas prezidanto Jindřich Tomíšek

4. Organizado de jarkunvenoj kaj aliaj renkontiĝoj 4.1. Jes, ni aranĝis jarkunvenon 19.3.2016 en Praha, kaj aŭtunan konferencon de ĈeFEA en tagoj 23.-25. septembro 2016 en Prudká. 4.2. Vidu 4.1. 4.3. Jarkunveno kun 37 partoprenantoj kaj gastoj, konferenco kun 41 membroj kaj 3 eksterlandaj gastoj el Aŭstrio, Francio kaj Slovakio. 4.4. Jarkunveno aprobis raportojn pri agado, agado de Terminara, kaj Fakprelega grupoj, financan raporton kaj buĝeton por 2016, okazis fakprelego pri rekonstruado de sekurecaranĝoj, dum konferenco okazis fakprelegoj prezentitaj en IFK en Varna, HM Martin Stuppnig (Aŭstrio) prezentis sian libron “Home en senhomeco”, Ladislav Kovář prezentis videofotojn pri Varna, Ladislav Kovář informis pri preparata informilo pri IFEF por ĉeĥlingvanoj. Okazis faka ekskurso al etŝpura ĝardena fervojo en Drásov kun traveturo. Ĉiuj partoprenantoj ricevis fakajn tekstojn laŭtemajn en Esperanto. 4.5. Jarkunveno okazos 18.3.2017 en Praha kun elektoj de komitato por 5jara periodo, aŭtuna konferenco 15.-17. septembro 2017 en Sindikata feriejo Rajecké Teplice en Slovakio. 4.6. Niaj membroj helpis organizi Fervojistan tagon en 101. UK de UEA en Nitra kaj preparis du fakajn prelegojn, „Slovakaj fervojoj“ (Jindřich Tomíšek kaj Jaroslav Matuška), Ladislav Kovář prelegis pri ETCS L2, kaj prezentis praktikan uzon de fervojfakaj terminoj en speciala fervoja fako – sekureca tekniko. En julio 2016 Ladislav Kovář partoprenis kunvenon de gvidantoj de nialandaj fakgrupoj de FISAIC kaj PhDr Anna Abelovská kaj Jindřich Tomíšek partoprenis Estrarkunvenon de IFEF en novembro 2016, kie ili raportis pri agado.

5. Interrilatoj kun Esperanto-organizoj 5.1. Ni kunlaboras kun Ĉeĥa Esperanto-Asocio, partoprenas en ĝiaj konferencoj kaj aranĝoj, raportas pri nia agado kaj aperigas artikolojn en ĝia asocia organo Starto. Nia delegito kaj grupo da membroj partoprenis kongreson de ĈEA 13.-16. oktobro en urbo Pelhřimov, kie ili raportis pri nia agado. 5.2. Kelkaj niaj membroj estas samtempe membroj de l.a. IKUE, KELI, AEH (handikapuloj), partoprenas iliajn aranĝojn, eĉ plenumante funkciojn en ili.. 5.3. 3 FD - Miroslav Severa, Česká Lípa, Ladislav Láni, Olomouc, Jindřich Tomíšek, Přerov 5.4. Neniun 5.5. Jes, Inĝ. Ladislav Kovář

6. Informado en plej vasta senco 6.1.Ni kunorganizis ekspoziciojn organizataj en Esperanta Muzeo en urbo Svitavy kaj 2 niaj membroj organizis ekspozicion en urbo Moravské Budějovice, pli ol kvindek vizitantoj. Ni preparadis fakan informilon kun fakaj informoj „El Fervoja Mondo“, en 2016 kaj estis rete senditaj 12 kolektoj, kompilitaj fare de nia prezidanto Jindřich Tomíšek kaj reviziitaj fare de D-ro Heinz Hoffmann el Germanio. Retpaĝojn prizorgas nia membro Ladislav Hakl. 6.2. Ni eldonis flugfolion kun informoj pri IFEF kaj Esperanto kaj disdonis dum iuj E-aranĝoj, kaj ni preparis ĝian version en ĉeĥa lingvo por informi nialandanojn., 6.2.1.Jes, proksimume ok. 6.2.2.Jes, ekzemple dum UK en Nitra (vidu punkton 4.6.), dum jarkunveno kaj aŭtuna konferenco okazis fakprelegoj en prezento de Ladislav Kovář kaj Ladislav Hakl. 6.3. Jes, estas Ladislav Hakl, kiu respondecas pri la laborgrupo.

7. Instruado 7.1. Jes, du niaj membroj instruis en E-kursoj en Lančov kaj Skokovy, 8 + 12 partoprenantoj, en Skokovy ankaŭ eksterlanda gasto el Slovakio, krome en Moravské Budějovice (4 partoprenantoj) kaj Praha ( D-ro Petro Chrdle - 8 partoprenantoj) 7.2. En kunlaboro kun aliaj, ekz. kun ĈEA kaj AEH (Asocio de Handikapitaj Esperantistoj) 7.3. Entute ĉirkaŭ 30 7.4. Tri 7.5. Ne 7.6. Ni instigas niajn membrojn partopreni en kursoj organizataj en Skokovy, Lančov kaj lokaj E-kluboj

8. Junulara agado 8.1. Unu 8.2. Bedaŭrinde nenio nova. 8.3. Ne. 8.4. Jes.

9. Landaj organoj 9.1. Ne eldonas. 9.2. Ne ekzistas. 9.3. – 9.4. Jes, ni disponas per 1-2 paĝoj en ĈEA revuo Starto, aperanta sesfoje en jaro. AEH krome reaperigas iujn fakajn artikolojn el nia informilo „El fervoja mondo“ en ilia monata Informilo de AEH. 9.5. Ne.

10. Faka agado 10.1. Membroj de Terminara sekcio de ĈeFEA Inĝ. Ph D Jaroslav Matuška kaj Ladislav Hakl partoprenas laboron de TS de IFEF. Laboro konsistas en korektado de fakaj fervojaj kaj ĝenerale trafikaj fervojaj nocioj, rete ricevataj de D-ro Heinz Hoffmann kaj Quido Brandenburg el Germanio. En 2016 ili laboris pri 19 nocioj el 3 numeroj de Terminara Kuriero. 10.2. En agado partoprenas Inĝ. Ph D Jaroslav Matuška, Ladislav Hakl, Inĝ. Ladislav Kovář kaj okaze Jindřich Tomíšek 10.3. Fake aplikan aktivecon gvidas Inĝ. Ladislav Kovář, li krome kontrolas fakajn tekstojn kaj redaktas Fervojfakajn Kajerojn. En 2016 estis eldonita jam 24-a FK, FK 25 estas preparita kaj estos prezentata en IFK en Colmar. 10.4. Respondecas Inĝ. Ladislav Kovář, kunlaboras Ladislav Hakl kaj Jindřich Tomíšek 10.5. Jes, ĝi okazis dum aŭtuna konferenco 24.9.2016 al Drásov, ni vizitis etŝpuran ĝardenan fervojon inkluzive traveturo, havis fakprelegon pri la fervojo kaj partoprenantoj ricevis tekston en Esperanto. Dum jaro 2016 niaj membroj grupe vizitis pilgrimantan trajnan ekspozicion “Legiotrajno trafikas en Ĉeĥio kaj Slovakio”, post vizito en fervojstacio Prostějov estis preparita raporto kun fotoj kaj rete sendita al niaj membroj kaj IFEF estraro. Por IFK en Colmar estas preparata esperantigita versio de filmo pri projekto de grandrapida fervoja linio Dresdeno – Prago kun nomo “Nova fervojlino Dresdeno – Prago”.

11. Financo 11.1. Danke al subteno de Ĉeĥa l.a. FISAIC kaj Sindikata unio de fervojistoj bona. 11.2. Pere de membrokotizoj kaj ĝisnuna financa subteno fare de Ĉeĥa l.a. FISAIC kaj Sindikata unio de fervojistoj. 11.3. Jes, tiusence laboras Inĝ. Ladislav Kovář, kiu gvidas kaj respondecas pri laboro de la Laborgrupo 11.4. Jes, pripensas tion nia komitatano kaj respondeculo Inĝ. Ladislav Kovář.

12. Fina komentario - Pro daŭrigata procedo de aŭtomatigo de multaj agadoj ĉe la fervojo ĉiujare malkreskas nombro da fervojistaj dungitoj, la novaj dungitoj preskaŭ ne estas akceptataj. Furoras instigoj studi anglan kiel „mondlingvon“ mondskale uzata, pro tio varbado por studi Esperanton estas ege malfacila. La novaliĝintoj praktike nur kompensas nombron de la membroj forpasintaj aŭ forlasantaj la movadon. konkretaj proponoj kiel ni laŭ nia opinio povus plibonigi nian agadon:disvolvigi kontaktojn kun partneraj grupoj de Ĉeĥa landa asocio de FISAIC, pubilikigi informartikolojn pri ĈeFEA en sindikata periodaĵo Obzor dissendi Informfolion pri IFEF en ĉeĥa versio al fervojfakaj mezlernejoj en Ĉeĥio.

Říkovice, la 8-an de marto 2017. Prilaboris : Jindřich Tomíšek, Pr de ĈeFEA


Observi funkciadon de la retejo RSS 2.0 | .Retejo realigita per multlingva SPIP SPIP | skeleto | Mapo de la retejo